Available courses

BA0109

คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาความเป็นมาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การจัดเก็บข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

BA0110

คำอธิบายรายวิชา
การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทำการ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย อาร์กิวเมนต์ วิธรการนำข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อการทำงานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ

BA0111

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ เครือข่าย การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลำดับ ค้นหาข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

BA0112

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลในแบบต่างๆ การมัลติเพล็กซิ่ง สถาปัตยกรรมการสื่อสาร การควบคุมการส่งข้อมูล การหาเส้นทางส่งขอมูล ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

BA0117

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดรูปแบบเอกสารและออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดทำด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Acrobat ที่นิยม ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษในธุรกิจได้

register.bcca

Course นี้เป็นCourseแนะนำ สำหรับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

Site news

(No news has been posted yet)